QUÈ FAN ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS?

Els col·legis professionals són corporacions de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins.

Els col·legis professionals han de:

• Vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de què es tracti.

• Garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.

• Ordenar, representar i defensar la professió i els interessos professionals de les persones col·legiades.

ARQUITECTES

COAC
maig, juny 2022

ECONOMISTES

Col·legi d’Economistes
setembre 2022

JURISTES

CICAC
juny 2022
ICA Girona
juny 2022
ICA Figueres Alt Empordà
desembre 2022
ICA Sant Feliu
desembre 2022

ICA Terrassa
desembre 2022
ICA Vic
desembre 2022
ICA Lleida
gener 2023

PSICÒLEGS

COPC
juny 2022

SALUT

Col·legi de Metges de Barcelona
febrer 2022
Col·legi de Metges de Girona
juny 2022
Col·legi d’Infermeres de Girona
juny 2022